Genealogical Tables

Behind the buttons are pdf-files. Into the files can be zoomed in using Acrobat Reader. The photos have a very low resolution. The people are mainly from South-West Germany / North Baden. In the pedigrees, the following names are mentioned (appearances in parentheses):
Bender ( 51 ), Kamuf ( 24 ), Förderer ( 21 ), Hoffmann ( 19 ), Becker ( 15 ), Müller ( 14 ), Fank ( 8 ), Groß ( 11 ), Appel ( 10 ), Duffrin ( 10 ), Knebel ( 9 ), Nonnenmacher ( 9 ), Barth ( 8 ), Stang ( 8 ), Weber ( 8 ), Frank ( 7 ), Frey ( 7 ), Germer ( 7 ), Hammer ( 7 ), Hotz ( 7 ), Kehrer ( 7 ), Schäffner ( 5 ), Ehrbrecht ( 6 ), Fuchs ( 6 ), Häußler ( 5 ), Kraut ( 6 ), Neff ( 6 ), Neubert ( 6 ), Reiß ( 6 ), Rudolf ( 6 ), Rösch ( 6 ), Freund ( 5 ), Göbel ( 5 ), Hemberger ( 5 ), Mayer ( 5 ), NN ( 5 ), Rank ( 5 ), Rothermel ( 5 ), Schmitt ( 5 ), Speck ( 5 ), Veith ( 5 ), Baumgärtner ( 4 ), Bräutigam ( 4 ), Erhard ( 4 ), Gruber ( 4 ), Hartlieb ( 4 ), Hess ( 4 ), Hillenbrand ( 4 ), Just ( 4 ), Ries ( 4 ), Schuhmacher ( 4 ), Simianer ( 4 ), Vogel ( 4 ), Weick ( 4 ), Wiedemann ( 4 ), Bachmann ( 3 ), Baumann ( 3 ), Beigel ( 3 ), Brecht ( 3 ), Böosheintz ( 3 ), Diebold ( 3 ), Dreher ( 3 ), Eschelbacher ( 3 ), Fleckenstein ( 3 ), Ganier ( 3 ), Gehring ( 3 ), Habich ( 3 ), Heissler ( 3 ), Herrmann ( 3 ), Kuhmann ( 3 ), Leizbach ( 3 ), Metzger ( 3 ), Ringer ( 3 ), Schatton ( 3 ), Schimmel ( 3 ), Startz ( 3 ), Straub ( 3 ), Wagner ( 3 ), Weiss ( 3 ), Weitgenant ( 3 ), Werstein ( 3 ), Westermann ( 3 ), Zopff ( 3 ), Antzer ( 2 ), Bader ( 2 ), Bauer ( 2 ), Beichel ( 2 ), Bellem ( 2 ), Boner ( 2 ), Brackenheimer ( 2 ), Braun ( 2 ), Danheuser ( 2 ), Dünzenhoffer ( 2 ), Feichtenbaum ( 2 ), Finck ( 2 ), Formacher ( 2 ), Freiß ( 2 ), Geissmann ( 2 ), Gerweck ( 2 ), Greilig ( 2 ), Hausser ( 2 ), Heer ( 2 ), Himer ( 2 ), Hirsch ( 2 ), Hoffer ( 2 ), Hunsdörfer ( 2 ), Ichert ( 2 ), Ihle ( 2 ), Jonitz ( 2 ), Kamoff ( 2 ), Kentz ( 2 ), Kercher ( 2 ), Klotz ( 2 ), Knöbel ( 2 ), Krug ( 2 ), Leyer ( 2 ), Lindenfelser ( 2 ), Martin ( 2 ), Mayd ( 2 ), Moch ( 2 ), Mohr ( 2 ), Moser ( 2 ), Nickel ( 2 ), Ober ( 2 ), Oesterich ( 2 ), Oestrich ( 2 ), Pfeiffer ( 2 ), Ramp ( 2 ), Remich ( 2 ), Rudolph ( 2 ), Rödler ( 2 ), Sachs ( 2 ), Scheffner ( 2 ), Schmid ( 2 ), Schuster ( 2 ), Schweikard ( 2 ), Schäfer ( 2 ), Sebacher ( 2 ), Spieler ( 2 ), Stadmüller ( 2 ), Stattmüller ( 2 ), Staudenmeyer ( 2 ), Steigerwald ( 2 ), Steigerwalt ( 2 ), Stiel ( 2 ), Trolmann ( 2 ), Weisbrod ( 2 ), Willy ( 2 ), Wippel ( 2 ), Ziegler ( 2 ), Zimmermann ( 2 ), Zolck ( 2 ), Zolk ( 2 ), Antoni ( 1 ), Antzer (sen.) ( 1 ), Bampp ( 1 ), Bayer ( 1 ), Blümel ( 1 ), Blümel (Blome) ( 1 ), Bohner ( 1 ), Brechtin ( 1 ), Brunner ( 1 ), Bundschuh ( 1 ), Burger ( 1 ), Camuff ( 1 ), Christoffel ( 1 ), Diebolt ( 1 ), Düntzenhoffer ( 1 ), Eberschwein ( 1 ), Egler ( 1 ), Ehrest ( 1 ), Epplin ( 1 ), Eschbaumer ( 1 ), Eva ( 1 ), Fanck ( 1 ), Fang ( 1 ), Faul ( 1 ), Fellhauer ( 1 ), Finckh ( 1 ), Franchs ( 1 ), Gamb ( 1 ), Gannier ( 1 ), Ganninger ( 1 ), Gilg ( 1 ), Grab ( 1 ), Gschichtin ( 1 ), Haller ( 1 ), Hayd ( 1 ), Hehr ( 1 ), Heid ( 1 ), Heilmann ( 1 ), Henkes ( 1 ), Henrich ( 1 ), Hensel ( 1 ), Herger ( 1 ), Hill ( 1 ), Hillebrand ( 1 ), Häußlerin ( 1 ), Hüemer ( 1 ), Ittermann ( 1 ), Jakob ( 1 ), Janser ( 1 ), Janzer ( 1 ), Johann Joseph ( 1 ), Kamuff ( 1 ), Kenz ( 1 ), Kintzel ( 1 ), Klotz (Glotz) ( 1 ), Knauß ( 1 ), Knebel (Knöbel) ( 1 ), Knoch ( 1 ), Knopf ( 1 ), Kumeffe ( 1 ), Kumuff ( 1 ), Köhler ( 1 ), Lamm ( 1 ), Lechner ( 1 ), Leitzbach ( 1 ), Leventz ( 1 ), Lindenfels ( 1 ), Lomer ( 1 ), Maria ( 1 ), Marin ( 1 ), Maul ( 1 ), Meid ( 1 ), Meidh ( 1 ), Meydt ( 1 ), Michenfelder ( 1 ), Misch ( 1 ), Mohel ( 1 ), Nigel ( 1 ), Nigel (Nickel) (Nickel) ( 1 ), Noe ( 1 ), Ranck ( 1 ), Reger ( 1 ), Reichart ( 1 ), Reichert ( 1 ), Rothermel (Roderblen) ( 1 ), Ruchrer ( 1 ), Schmidt ( 1 ), Schmitz ( 1 ), Schoenherr ( 1 ), Schott ( 1 ), Schütz ( 1 ), Spechtold ( 1 ), Speckh ( 1 ), Stauttenmeyer ( 1 ), Steinhauser ( 1 ), Stich ( 1 ), Streiger ( 1 ), Volck ( 1 ), Volk ( 1 ), Weickh ( 1 ), Wick ( 1 ), Widemann ( 1 ), Wille ( 1 ), Willon ( 1 ), Wittmann ( 1 ), Wittmeier ( 1 ), Wolf ( 1 ), Wolff ( 1 ), Ziegele ( 1 ), Ziegelmeyer ( 1 ), Zopf ( 1 )

If you have comments, please use the contact form. I am grateful for any corrections or suggestions.

The city arms show the origin of the individual branches. Also interesting are the similarities between the arms. Details on the coat of arms

Further informations (user and password required).

Johann Fank